Anh Da Quen Mua Thu (Tung Giang & Nam Loc) - Khanh Ha, Luu Bich & Nhu Quynh

Anh Đã Quên Mùa Thu (Nam Loc & Tung Giang) - Khánh Hà, Lưu Bích & Như Quỳnh