Tuoi Hong Tho Ngay (Thai Tuan & Thanh Tung) - Dam Vinh Hung

Tuổi Hồng Thơ Ngây (Thai Tuan & Thanh Tung) - Đàm Vĩnh Hưng