Cho Vua Long Em (Mac The Nhan & Nhat Ngan) - Le Quyen

Cho Vừa Lòng Em (Mac The Nhan & Nhat Ngan) - Lệ Quyên