LK Chot Nho & Tinh Ngang Trai (Nhat Trung) - Lam Anh & Tran Thai Hoa

LK Chợt Nhớ & Tình Ngang Trái (Nhat Trung) - Lam Anh & Trần Thái Hòa