Duong Tinh Hai Loi (Le Huu Ha) - Chau Ngoc, Don Ho & The Son

Đường Tình Hai Lối (Le Huu Ha) - Châu Ngọc, Don Hồ & Thế Sơn (4 tracks)