Sai Gon Troi Dang Mua Sao Em - Quynh Lan & Thuy Long

Sài Gòn Trời Đang Mưa Sao Em - Quỳnh Lan & Thụy Long