LK Chot Nho & Tinh Trai Ngang (Nhat Trung) - Lam Anh & Tran Thai Hoa

LK Chợt Nhớ & Tình Trái Ngang (Nhat Trung) - Lam Anh & Trần Thái Hòa (4 tracks)