Xin Tra No Nguoi (Trinh Cong Son) - Khanh Ly

Xin Trả Nợ Người (Trinh Cong Son) - Khánh Ly