Ru Tinh (Trinh Cong Son) - Khanh Ly

Ru Tình (Trinh Cong Son) - Khánh Ly