Mong Phu Du (Nguyen Ngoc Thach) - Thanh Ha

Mộng Phù Du (Nguyen Ngoc Thach) - Thanh Hà