LK Da Lat Hoang Hon & Ma Hong Da Lat (Minh Ky) - Ha Vy

LK Đà Lạt Hoàng Hôn & Má Hồng Đà Lạt (Minh Ky) - Hạ Vy