Ve Lai Doi Sim (Dinh Tram Ca & Ma Thu Giang) - Nhu Quynh

Về Lại Đồi Sim (Dinh Tram Ca & Ma Thu Giang) - Như Quỳnh