Mot Minh Trong Chieu Vang (Loi Viet: Khuc Lan) - Thai Chau

Một Mình Trong Chiều Vắng (Loi Viet: Khuc Lan) - Thái Châu