Di Vang Cuoc Tinh (Duy Manh) - Nguyen Hong Nhung & Bang Kieu

Dĩ Vãng Cuộc Tình (Duy Manh) - Nguyễn Hồng Nhung & Bằng Kiều