Tinh Ho (Pham Duy) - Hoang Liem

Tình Hờ (Pham Duy) - Hoàng Liêm