Em Oi Ha Noi Pho (Phu Quang) - Nguyen Khang

Em Ơi Hà Nội Phố (Phu Quang) - Nguyên Khang