Bien Can (Kim Tuan) - Le Quyen

Biển Cạn (Kim Tuan) - Lệ Quyên