Bien Can (Kim Tuan) - Johnny Dung

Biển Cạn (Kim Tuan) - Johnny Dũng