Lang Quen (Nguyen Nhat Huy) - My Tam

Lãng Quên (Nguyen Nhat Huy) - Mỹ Tâm