Chieu Tren Pha Tam Giang (Tran Thien Thanh) - Vu Khanh & Y Lan

Chiều Trên Phá Tam Giang (Tran Thien Thanh) - Vũ Khanh & Ý Lan