Vu Nu Than Gay (Loi Viet Pham Duy) - Khanh Ly

Vũ Nữ Thân Gầy (Loi Viet: Pham Duy) - Khánh Ly