Thuyen Va Bien (Tho: Xuan Quynh - Nhac: Phan Huynh Dieu) - Ngoc Son

Thuyền Và Biển (Tho: Xuan Quynh - Nhac: Phan Huynh Dieu) - Ngọc Sơn