Muoi Thuong (Pham Dinh Chuong) - Tam Doan

Mười Thương (Pham Dinh Chuong) - Tâm Đoan