Mong Mua Thoi Roi (Quoc Hung) - Bang Kieu

Mong Mưa Thôi Rơi (Quoc Hung) - Bằng Kiều