LK Dem Huyen Dieu (Y Van) - Thuy Huong & Ngoc Anh Vi

LK Đêm Huyền Diệu (Y Van) - Thùy Hương & Ngọc Anh Vi