Gian Hon (Ngoc Son) - The Son, Don Ho & Nguyen Hung

Giận Hờn (Ngoc Son) - Thế Sơn, Don Hồ & Nguyễn Hưng