Co Hong (Pham Duy) - Khanh Ha

Cỏ Hồng (Pham Duy) - Khánh Hà