Cho Den Cuoi Cuoc Doi (Truc Ho) - Ho Hoang Yen & Quoc Khanh

Cho Đến Cuối Cuộc Đời (Truc Ho) -  Hồ Hoàng Yến & Quốc Khanh