Xa Roi Mua Dong (Nguyen Nam) - Le Quyen

Xa Rồi Mùa Đông (Nguyen Nam) - Lệ Quyên