Nuoc Mat Pha Le (Nguyen Minh Anh) - Hien Thuc

Nước Mắt Pha Lê (Nguyen Minh  Anh) - Hiền Thục