Duong Em Di (Pham Duy) - Y Lan

Đường Em Đi (Pham Duy) - Ý Lan