Duong Em Di (Pham Duy) - Kieu Nga

Đường Em Đi (Pham Duy) - Kiều Nga