Can Mot Nguoi Hieu (Duy Anh) - Ngo Kien Huy

Cần Một Người Hiểu (Duy Anh) - Ngô Kiến Huy