Ngay Nao Em Di Lay Chong (Truc Sinh & Le Duc Long) - Thuy Huong & Mai Thanh Son

Ngày Nào Em Đi Lấy Chồng (Truc Sinh & Le Duc Long) - Thùy Hương & Mai Thanh Sơn