LK Sa Mac Tinh Yeu & Doi Da Vang (Khuc Lan & Vu Thanh An) - Thien Kim & Y Phuong

LK Sa Mạc Tình Yêu & Đời Đá Vàng (Khuc Lan & Vu Thanh An) - Thiên Kim & Y Phương