Ca Phe Dang Va Mua (Nguyen Van Chung) - Thanh Ngoc

Cà Phê Đắng Và Mưa (Nguyen Van Chung) - Thanh Ngọc