Anh Thich Em Nhu Xua (Ho Duy Minh) - Chau Khai Phong

Anh Thích Em Như Xưa (Hồ Duy Minh) - Châu Khải Phong