Tuoi 13 (Ngo Thuy Mien) - Y Lan

Tuổi 13 (Ngo Thuy Mien) - Ý Lan