Trong Noi Nho Muon Mang (Ngo Thuy Mien) - Y Lan

Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng (Ngo Thuy Mien) - Ý Lan