Tinh Em Thap Muoi (Thanh Son) - Le Sang

Tình Em Tháp Mười (Thanh Son) - Lê Sang