Da Vu Hoa Trang (This Masquerade - Loi Viet: Kim Khue & Nguyen Nhat Tan)

Dạ Vũ Hóa Trang (This Masquerade - Lời Việt: Kim Khuê & Nguyễn Nhật Tân )