Tinh Suong Khoi (Nguyen Ngoc Thien) - Thuy Duong

Tình Sương Khói (Nguyen Ngoc Thien) - Thùy Dương