Sai Gon Van Mai Trong Toi (Anh Bang & Truc Ho) - Lam Nhat Tien

Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi (Anh Bang & Truc Ho) - Lâm Nhật Tiến