Ha Noi Ngay Thang Cu (Song Ngoc) - Vu Khanh

Hà Nội Ngày Tháng Cũ (Song Ngoc) - Vũ Khanh