Bung Sang (Song Ngoc) - The Son, Tran Thai Hoa & Chi Tai

Bừng Sáng (Song Ngoc) - Thế Sơn, Trần Thái Hòa & Chí Tài