Chieu Nho (Vu Tuan Duc) - Khanh Ha

Chiều Nhớ (Vu Tuan Duc) - Khánh Hà