Xin Tra Lai Nguoi (Trinh Cong Son) - Khanh Ly

Xin Trả Lại Người (Trinh Cong Son) - Khánh Ly