Ve Ben Dong Song (Pham Chinh Dong) - Thanh Hoa & Do Hai

Về Bên Dòng Sông (Pham Chinh Dong) -  Thanh Hoa & Đổ Hải