Duong Tinh Hai Loi (Le Huu Ha) - Thanh Thao & Quang Dung

Đường Tình Hai Lối (Le Huu Ha) - Thanh Thảo & Quang Dũng