Tro Ve Mai Nha Xua (Pham Duy) - Tran Thai Hoa & Ngoc Ha

Trở Về Mái Nhà Xưa (Pham Duy) - Trần Thái Hòa & Ngọc Hạ